Jak zostać nauczycielem

Zawód nauczyciela od zawsze traktowany był z szacunkiem i uważany za prestiżowy. Wynikało to z faktu, iż nauczyciel poza przekazywaniem wiedzy był również mentorem i twórcą zasad w umysłach młodych ludzi, którzy później mieli budować mądre i wartościowe społeczeństwo. Obecnie zawód ten boryka się z licznymi trudnościami, od niżu demograficznego poczynając, do obcinania przysługującym mu przywilejów. One są jednym z czynników, które powodują, że zawód ten nadal cieszy się zainteresowaniem. Jak więc zostać nauczycielem?

Nauka

Wymagania ustalone dla tego zawodu określone są w tzw. Karcie Nauczyciela, którą jedni traktują jak świętość, inni chcą jej zlikwidowania jako reliktu przeszłości. Jest to ustawa regulująca prawa i obowiązki nauczyciela, a co ciekawe – przy regulacji stosunku pracy ma ona pierwszeństwo przed kodeksem pracy. Zgodnie z Kartą nauczycielem może zostać osoba, która posiada polskie obywatelstwo, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych, przeciwko której nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne, postępowanie o ubezwłasnowolnienie, a także nie była karana za przestępstwo umyślne, i która posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska.

Jeśli zaś chodzi o wymagane przepisami wykształcenie, to osoba starająca się o wykonywanie zawodu nauczyciela powinna skończyć studia wyższe, co może zrobić np. w szkole pedagogicznej kończąc kolegium nauczycielskie. Akceptowane są również dyplomy ukończenia uniwersytetu, politechniki czy akademii ekonomicznej. Wybrany przez przyszłego belfra kierunek powinien umożliwiać zrobienie specjalizacji nauczycielskiej. Jednak nie wszystkie kierunki posiadają takie specjalizacje, ale ich brak nie zamyka drogi do wykonywania zawodu. W takim wypadku konieczne będzie po prostu dodatkowe ukończenie studium nauczycielskiego lub kursu by zdobyć niezbędne uprawnienia. Kurs taki obejmuje 270 godzin pedagogiki, psychologii, metodyki nauczania oraz kilka tygodni praktyk w szkole.

Sposób wykonywania zawodu jest okresowo kontrolowany, dzieje się tak na wniosek samego nauczyciela, dyrektora, organu sprawującego nadzór nad szkołą, a także przed awansem na wyższy stopień. Profesja ta wiąże się z możliwością rozwoju zaczynając od stażysty, przez nauczyciela kontraktowanego, nauczyciela mianowanego do nauczyciela dyplomowanego. Zajmowanie kolejnych stanowisk wymaga spełnienia określonych warunków, a by wspiąć się na najwyższy szczebel kariery potrzeba co najmniej 9 lat.

Z formalnego punktu widzenia nie jest trudno zdobyć niezbędne uprawnienia. Jednak kwalifikacje to nie wszystko, do wykonywania tego zawodu trzeba mieć pewne predyspozycje, w tym łatwość w nawiązywaniu kontaktów, empatię, otwartość na problemy innych, a także charyzmę, by bez problemu zbudować swój autorytet wśród uczniów. Ponadto istotne jest przestrzeganie zasad moralnych i etyki, zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym. Nauczyciel powinien być bowiem wzorem dla dorastającej młodzieży, która w okresie dojrzewania jest bardzo podatna na wszelkie wpływy. Wybierając taką ścieżkę kariery trzeba mieć świadomość, że w trakcie pracy poza przekazywaniem wiedzy nauczyciel realizuje również funkcję wychowawczą i opiekuńczą.